Privacy & cookie policy

Privacy & cookie policy

 

Privacyverklaring JC De Klinker

1.    Bescherming van persoonsgegevens
2.    Tot wie kunt u zich wenden met vragen?
3.    Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
4.    Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?
5.    Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?
6.    Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
7.    Hoe beschermen we uw gegevens?
8.    Wat zijn uw rechten?
a.    Recht op intrekken toestemming
b.    Recht op indienen klacht bij toezichthoudende autoriteit

 

1.    Bescherming van persoonsgegevens

De Stad Aarschot hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Hieronder geven we graag meer uitleg hoe wij met de persoonlijke gegevens van onze inwoners / cliënten omspringen. Dit doen we volgens de transparantieplicht binnen de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AVG / GDPR).

Deze versie van de privacyverklaring is opgesteld op 5/11/2018. Om up-to-date te blijven, kan je de laatste versie altijd nakijken op onze website (deze verklaring kan gewijzigd worden).

2.    Tot wie kunt u zich wenden met vragen?

JC De Klinker (Demervallei 14, 3200 Aarschot) is de verwerkingsverantwoordelijke. De individuele medewerker die uw persoonsgegevens verwerkt wordt - in de betekenis van de GDPR - niet beschouwd als verantwoordelijke. 

Met vragen over het gevoerde privacybeleid en de genomen maatregelen kunt u terecht bij ons diensthoofd Inne Eeckhout via inne@jcdeklinker.be.

3.    Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Onze medewerkers verwerken de persoonsgegevens van deelnemers en eventueel hun ouders en/of voogden om de dienstverlening van JC De Klinker te kunnen uitvoeren. De verwerking beperken zich tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor volgende doeleinden:

Om te kunnen deelnemen aan activiteiten van onze speelpleinwerking.

Om zo goed mogelijk zorg te kunnen dragen voor de gezondheid van de deelnemers van onze speelpleinwerking.

Om te kunnen deelnemen aan onze Plug In muzieklessen.

Om u via nieuwsbrieven en uitnodigingen op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Om subsidies te kunnen verkrijgen van de overheid.

Voor archiefdoeleinden.

Om online tickets te kunnen kopen voor onze concertwerking De Klinker Club

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens opvragen en opslaan:

Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam

Contactgegevens: adres(sen), telefoonnummer(s), mailadres(sen)

Persoonlijke kenmerken: geslacht/gender, geboortedatum, dieetvereisten

Gezondheidsgegevens: aandoeningen of allergieën waar we tijdens de werking rekening mee moeten houden, toestemming om vrij verkrijgbare medicatie toe te dienen.

Door uw kind in te schrijven voor onze activiteiten geeft u als ouder en/of als wettelijk vertegenwoordiger van minderjarige leden toestemming voor de verwerking van de gegevens van het kind.

De gegevens worden enkel in de EU verwerkt.

4.    Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?

De personeelsleden van JC De Klinker hebben toegang tot uw gegevens, voor zover zij die nodig hebben in de uitvoering van hun taken.
Voor de uitvoer van bepaalde taken doet het bestuur beroep op “verwerkers”. Dit zijn externe partijen die enkel in opdracht van het bestuur persoonsgegevens verwerken. Voorbeelden van deze externe partijen zijn: 

ICT-bedrijven waar het bestuur mee samenwerkt.

Monitoren van onze speelpleinwerking.

...
 

5.    Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?

Bij elke verwerking zal door middel van een actieve handeling van u, uw toestemming gevraagd worden. Op de formulieren van de website zal u actief moeten aanvinken dat u akkoord gaat met de aangeboden verwerkingen. Op papieren formulieren is eveneens voorzien dat u actief “aanvinkt” akkoord te gaan met de verwerkingen. 

Een overzicht van de verschillende verwerkingen met de daarbij horende rechtsgronden houdt het bestuur bij in haar register van verwerkingsactiviteiten (verplicht door GDPR art. 30). U kan dit op eenvoudig verzoek inkijken.

6.    Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien de archiefwetgeving ons hiertoe verplicht. 

7.    Hoe beschermen we uw gegevens?

De uitwisseling van informatie via het internet verloopt jammer genoeg nooit volledig veilig. Hackers en virussen zijn nu eenmaal onderdeel van het internet. Daarom kunnen we het verlies van of de toegang door onbevoegden tot gegevens nooit helemaal uitsluiten. We doen er wel alles aan om jouw gegevens op de best mogelijke manier te beschermen. Wij gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -maatregelen om je privacy te garanderen. Bovendien evalueren we die technologieën en maatregelen herhaaldelijk zodat ons systeem zo goed mogelijk bestand is tegen de nieuwste virussen en malware. Wij werken daarvoor samen met gespecialiseerde bedrijven.

8.    Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om inzage te krijgen tot de gegevens die wij over u verwerken. Hiervoor kan u ons diensthoofd (inne@jcdeklinker.be) contacteren. Het bestuur houdt hiertoe een register van verwerkingsactiviteiten bij (verplicht door GDPR art. 30). U heeft het recht om:
•    gegevens over u te (laten) verbeteren (rectificatie)
•    uw gegevens te (laten) wissen
•    de verwerking van uw gegevens te beperken
•    bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens
•    uw gegevens op te vragen in een leesbaar bestand om zo deze gegevens over te dragen naar een andere instantie (recht op gegevensoverdraagbaarheid)

a.    Recht op intrekken toestemming

U heeft steeds het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op uw toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin u uw toestemming heeft verleend, blijven rechtmatig verwerkt. 

b.    Recht op indienen klachten bij toezichthoudende autoriteit

Als u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens, of u hebt inbreuken vastgesteld kan u zich wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit: 

Privacycommissie 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
TEL: +32 (0)2 274 48 00
FAX: +32 (0)2 274 48 35
commission(at)privacycommission.be